خانه / ارزش ها

یادگیری و نوآوری:                            Learning and Innovation

سرعت تحولات علمی و کشف یافته های جدیددر عصر اطلاعات نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده است.اگر فرد و یا سازمان بدون فراگیری یافته های جدید و با تکیه بر آموخته ها و تجربیات قبلی  سعی در حفظ وضع موجود و یا بقای فعالیت های خود نماید موفق نبوده و در فضای کسب و کار عقب مانده است و لذا از گردونه خارج خواهد شد .بنابر این موفق و پیشرو خواهد بود در صورتی که خود را موظف به یادگیری و خلق ایده های جدید نموده و در حقیقت مجموعه ای یادگیرنده باشند.

ارزش افزایی برای مشتریان:                           Value enhancement for customer

رونق کسب و کار و ارتقای یک بنگاه اقتصادی در شرایطی جامع و پایدار خواهد بود که در آن ارزش افزایی برای کلیه ذینفعان مد نظر قرار بگیرد.سازمانهای توسعه یافته ی پایدار و ماندگار منافع خود را در گرو منافع مشتریان پنداشته و استمرار فعالیت و بقای سازمان خود را در سایه خلق مناقع و ارزشهای بیشتر برای مشتریان جست و جو میکنند.و از راه های ذیل ارزش افزایی میکنند:
۱-    شناسایی گروه های مختلف مشتریان و درک نیاز ها و انتظارات فعلی و آینده آنها و اقدام در جهت پاسخ به آنها
۲-    توانمند سازی کارکنان خود در جهت توسعه فرهنگ مشتری مداری، برقراری ارتباط موثر به همراه شفافیت ، اعتماد و احترام به مشتریان
۳-    مشارکت دادن مشتریان خود در توسعه محصولات، خدمات ، تجربه های جدید و نوآورانه
۴-    مقایسه عملکردشان با الگوهای بهینه و تقویت توان خود در جهت ارزش افزایی برای مشتریان
۵-    استفاده از تجربه ها ، ارتباط ها ، شکایات و برداشت های مشتریان و پاسخ سریع و اثر بخش به آنها و تلاش جهت خلق ارزش و نوآوری جهت مشتریان

کارگروهی و خود باوری:                                Team working & self confidence

اگر فعالیت و کار و تلاش هر فرد در سازمانی را شبیه به یک بردار بپنداریم در صورتی مجموعه فعالیت های تک تک اعضاء سازمان رو به جلو خواهد بود که جمع جبری و برآیند فعالیت اعضاء رو به جلو باشد و اساساً میبایست جهت بردار کلیه اعضاء در مسیر کلی ماموریت سازمان بوده و مکمل فعالیت سایر اعضا باشد و در این بین روحیه اعتماد به نفس و خود باوری اعضاء تیم و ایمان و اعتقاد راسخ به پیروزی و دیدگاه تعالی محور و همکاری و تعاون و تلاش برای رسیدن به یک هدف ارزشمند موفقیت سازمان را تضمین مینماید.