سرخط خبرها
خانه » ارزش ها

یادگیری و نوآوری:                            Learning and Innovation

سرعت تحولات علمی و کشف یافته های جدیددر عصر اطلاعات نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده است.اگر فرد و یا سازمان بدون فراگیری یافته های جدید و با تکیه بر آموخته ها و تجربیات قبلی  سعی در حفظ وضع موجود و یا بقای فعالیت های خود نماید موفق نبوده و در فضای کسب و کار عقب مانده است و لذا از گردونه خارج خواهد شد .بنابر این موفق و پیشرو خواهد بود در صورتی که خود را موظف به یادگیری و خلق ایده های جدید نموده و در حقیقت مجموعه ای یادگیرنده باشند.

ارزش افزایی برای مشتریان:                           Value enhancement for customer

رونق کسب و کار و ارتقای یک بنگاه اقتصادی در شرایطی جامع و پایدار خواهد بود که در آن ارزش افزایی برای کلیه ذینفعان مد نظر قرار بگیرد.سازمانهای توسعه یافته ی پایدار و ماندگار منافع خود را در گرو منافع مشتریان پنداشته و استمرار فعالیت و بقای سازمان خود را در سایه خلق مناقع و ارزشهای بیشتر برای مشتریان جست و جو میکنند.و از راه های ذیل ارزش افزایی میکنند:
۱-    شناسایی گروه های مختلف مشتریان Ùˆ درک نیاز ها Ùˆ انتظارات فعلی Ùˆ آینده آنها Ùˆ اقدام در جهت پاسخ به آنها
۲-    توانمند سازی کارکنان خود در جهت توسعه فرهنگ مشتری مداری، برقراری ارتباط موثر به همراه شفافیت ØŒ اعتماد Ùˆ احترام به مشتریاÙ
۳-    مشارکت دادن مشتریان خود در توسعه محصولات، خدمات ØŒ تجربه های جدید Ùˆ نوآورانه
۴-    مقایسه عملکردشان با الگوهای بهینه Ùˆ تقویت توان خود در جهت ارزش افزایی برای مشتریاÙ
۵-    استفاده از تجربه ها ØŒ ارتباط ها ØŒ شکایات Ùˆ برداشت های مشتریان Ùˆ پاسخ سریع Ùˆ اثر بخش به آنها Ùˆ تلاش جهت خلق ارزش Ùˆ نوآوری جهت مشتریان

کارگروهی و خود باوری:                                Team working & self confidence

اگر فعالیت و کار و تلاش هر فرد در سازمانی را شبیه به یک بردار بپنداریم در صورتی مجموعه فعالیت های تک تک اعضاء سازمان رو به جلو خواهد بود که جمع جبری و برآیند فعالیت اعضاء رو به جلو باشد و اساساً میبایست جهت بردار کلیه اعضاء در مسیر کلی ماموریت سازمان بوده و مکمل فعالیت سایر اعضا باشد و در این بین روحیه اعتماد به نفس و خود باوری اعضاء تیم و ایمان و اعتقاد راسخ به پیروزی و دیدگاه تعالی محور و همکاری و تعاون و تلاش برای رسیدن به یک هدف ارزشمند موفقیت سازمان را تضمین مینماید.