شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En

اخبار و تازه ها


تاریخ: 97/10/04

تعمیرات ژنراتور...

تعميرات ژنراتور و الكتروموتورهاي فشارقوي

500x500

تاریخ: 97/08/16
500x500

تعمیرات توربین های بخار

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...


تاریخ: 1397/01/01

تعمیرات توربین های گاز

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...

500x500

تاریخ: 97/04/03
500x500

خدمات فني و مهندسي

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...


تاریخ: 97/05/24

تعميرات ترانسفورماتور

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...

500x500