شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En

تعمیرات توربین های بخار


500x500
تاریخ: 97/08/16

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...