شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

برگزاری سمینار چابکی سازمانی


500x500
تاریخ: 98/01/29

همایش چابکی سازمانی در کارگاه آموزشی صنعت آب و برق مهرشهر