شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

اهم فعالیت ها


توربین بخار بعثت

مهندسی معکوس و ساخت توربین بخار 82.5 مگاواتی نیروگاه بعثت به همراه تمامی متعلقات از جمله پره های ثابت و متحرک .

500x500

پره های بلند توربین بخار فشار ضعیف

تدوین و بومی سازی دانش فنی ساخت پره های بلند قسمت کم فشار توربین های بخار و ساخت پره های متحرک ردیف 29 نیروگاه رامین و پره های متحرک ردیف 18 نیروگاه بعثت به روش فورج بسته برای اولین بار در کشور.

500x500

پره های کورتیس خاص

مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی ساخت پره های سه تایی کورتیس نیروگاه بیستون و نیروگاه بندر عباس به صورت یکپارچه برای اولین در کشور.

500x500

روتور توربین GE-F5

مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی ساخت تمام اجزای روتور توربین GE-F5 از جمله دیسک ها ، استاب شفت ها و ... برای اولین بار در کشور

500x500

بازطراحی پره های توربین بخار

تحلیل علل شکست ، بازطراحی و تدوین دانش فنی ساخت پره های توربین بخار به منظور افزایش راندمان و عمر کاری. بازطراحی پره های ردیف 17 نیروگاه بعثت و تحلیل علل شکست پره های ردیف 27 نیروگاه رامین ا ز فعالیت های موفق در این حوزه است.

500x500

ساخت استاب شفت های روتور GE-F9

ساخت دو عدد استاب شفت روتور GE-F9 نیروگاه آبادان

500x500

GRFan

بازطراحی و اصلاح شفت GRF نیروگاه بندرعباس با ایجاد استپر و اضافه کردن خار که باعث بهبود بالانس جرمی مجموعه و جلوگیری از حرکت محوری ایمپلر بر روی شفت شد.

500x500

رفع خمش محور توربین

عملیات حرارتی و رفع خمش تا 7 میلیمتر انواع روتور توربین های بخار

500x500

جوشکاری روتور توربین

جوشکاری و رفع ترک های محیطی روتورهای توربین بخار، جوشکاری روتور نیروگاه بعثت ا ز فعالیت های موفق در این حوزه است.

500x500

روتور ژنراتور نیروگاه بخار بندرعباس

تعمیر اساسی و باز پیچی روتور ژنراتور نیروگاه بخار بندرعباس با استفاده از مواد عایقی مرغوب ساخت کشورهای اروپای غربی
Rated Power: 320MW
Rated Voltage: 20KV
Rated Rotor Current: 3260A
Rated Rotor Voltage: 460V

500x500

تعمیرات اساسی نیروگاه زرگان

تعمیر اساسی شامل هسته چینی و ساخت شینه و نصب نیروگاه زرگان
Rated Power: 150MW
Rated Voltage: 15KV

500x500

روتور ژنراتور نیروگاه منتظر قائم

ساخت روتور ژنراتور نیروگاه بخار منتظر قائم (تیپ GE) با استفاده از مواد عایقی مرغوب ساخت کشورهای اروپای غربی
Rated Power: 150MW
Rated Rotor Current: 924A
Rated Rotor Voltage: 375V

500x500

شینه های نیروگاه منتظری اصفهان

ساخت شینه و نصب آنها مربوط به ژنراتور آب خنک نیروگاه منتظری اصفهان
Rated Power: 200MW
Rated Voltage: 15.75KV
Rated Current: 9200A

500x500

شینه های نیروگاه رامین

تعویض عایق و نصب شینه های نیروگاه رامین
RATED ACTIVE POWER: 315MVA
RATED CURRENT:20KV

500x500

ترانس نیروگاه نکا

تعمیرات اساسی ترانس نیروگاه نکا
RATED POWER :520 MVA
RATED VOLTAGE:420/21 KV

500x500

ترانس نیروگاه شهید رجایی

تعمیرات اساسی ترانس شل تایپ نیروگاه شهید رجایی
RATED POWER :312.5 MVA
RATED VOLTAGE:420/19 KV

500x500

ترانس نیروگاه رامین اهواز

تعمیرات اساسی ترانس نیروگاه رامین اهواز
RATED POWER :400 MVA
RATED VOLTAGE:240/20 KV

500x500

ترانس نیروگاه دماوند

تعمیرات اساسی ترانس نیروگاه دماوند
RATED POWER :200 MVA
RATED VOLTAGE:420/15.75 KV

500x500

ترانس نیروگاه انجیرک

تعمیرات اساسی ترانس نیروگاه انجیرک
RATED POWER :125 MVA
RATED VOLTAGE:230/63 KV

500x500