شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En

تعمیرات توربین های گاز


500x500
تاریخ: 1397/01/01

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...